เกี่ยวกับเรา

Green Asset

กลุ่มบริษัท กรีน แอสเซ็ท (เดิมชื่อ กลุ่มบริษัทหมอนทอง)
เริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 โดยมีบริษัทในเครือดังนี้
บริษัท หมอนทองพัฒนาที่ดิน จำกัด
บริษัท เอ็ม.ที.แลนด์ จำกัด
บริษัท เอ็ม เซเว่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท สเต็ป ออฟ โมเดิร์น จำกัด
บริษัท กรีน แอสเซ็ท จำกัด
โดยมุ่งเน้นโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ คือ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ เป็นหลัก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท กรีน แอสเซ็ท ได้มุ่งมั่นและยึดมั่นต่อปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า “ซื่อสัตย์ คุณภาพ คุณธรรม” เพราะเราเชื่อว่าความซื่อสัตย์ คุณภาพของสินค้า และความมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ เป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของคนทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

ก้าวย่างต่อไป กลุ่มบริษัท กรีน แอสเซ็ท จะยังคงมุ่งมั่นที่จะคัดสรรทำเลที่ดีและเหมาะสมเพื่อพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดและปรัชญาข้างต้น โดยให้ความสำคัญในเรื่องประโยชน์ใช้สอย รูปแบบที่สวยงาม ความคุ้มค่า คุณภาพที่ได้มาตรฐาน ความมั่นคงแข็งแรง และความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

VISION/วิสัยทัศน์
กลุ่มบริษัท กรีน แอสเซ็ท จะเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางที่ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มั่นคงในคุณภาพ คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม

MISSION/พันธกิจ
กลุ่มบริษัท กรีน แอสเซ็ท  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมงานเพื่อยกระดับมาตรฐานทั้งทางด้านการทำงานและจิตใจให้สูงขึ้น

VALUE/ค่านิยม    “ซื่อสัตย์ คุณภาพ คุณธรรม”
ซื่อสัตย์          ต่อวิชาชีพ ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สถาบันการเงิน ตลอดจนผู้ถือหุ้น
คุณภาพ         ผลงานที่ออกมาต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค
คุณธรรม        ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่เอาเปรียบ ไม่เบียดเบียน